دوشنبه 9 اردیبهشت 1387

مبارزه با تروریسم

تروریست هایی را که می بینید در حمله ی جدید اسرائیلی های مظلوم کشته شده اند. این چهار تروریست به همراه مادر خود یکجا کشته شده اند. به نظر من باید جامعه ی بین الملل و سازمانهای حمایت از حقوق بشر حمایت بیشتری از رژیم اسرائیل به عمل بیاورند