چهارشنبه 17 آبان 1385

دعا کنید

 نمی خواهم چیز خاصی بنویسم ، فقط برای برادران و خواهرانمان در فلسطین دعا کنید.

اسرائیل دارد در بیت حانون جنایت می کند. خدا کند دچار بی حسی نشده باشیم. جنین و رفح را که یادتان هست؟

 روزی این روز سیاه هم  به پایان می رسد این وعده الهی است که حق به پیروزی برسد اما آن روز نام ما در کدام قسمت تاریخ نوشته خواهد شد؟ سیاه یا سفید یا حتی ارزش نوشته شدن را خواهد داشت؟

بله این هم خواهد گذشت، به حرف من بخندید اما همیشه اینگونه نخواهد بود...

دعا را فراموش نکنید. اگر این حداقل کاری باشد که...

عکسهایی از کشتار بیت حانون

منبع: الجزیره